תקנון פעילות בלנטיינ'ס דייב מא הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן: "עורכת הפעילות" טמפו משקאות בע"מ. "הפעילות" המשתתפים יתבקשו לשלוח לינקים לשירים/טראקים שלהם לאתר הפעילות (כהגדרתו להלן), אשר יהיה נגיש לועדת השיפוט מטעם עורכת הפעילות בלבד. ועדת השיפוט מטעם עורכת הפעילות תבחר בסיום הפעילות את חמשת השירים הטובים ביותר. בסיום הפעילות האמן, דייב מא, יבחר את הזוכה היחיד בפעילות "משתתף" הפעילות פתוחה לכל גולש באתר הפעילות, מעל גיל 18, ששלח לינק בהתאם למפורט בתקנון זה.

"אתר הפעילות" __________________________

"הפרס"

המשתתף הזוכה יזכה בעיצוב עטיפה לאלבום/סינגל החדש שלו בידי האמן Dave Ma. "היצירה" השיר/טראק אליו מוביל הלינק/הקישור אותו מזין המשתתף בתוך אתר הפעילות.

הפרסים יימסרו כפי שהם (As Is) והם אינם כוללים תשלום מיסים כלשהם, אשר ככל ויחולו, יחויב בהם המשתתף בלבד בהתאם להוראות הדין. עורך התחרות רשאי להחליף, בכל שלב, את הפרסים (כולם או חלקם) בפרס/ים אחר/ים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

"ועדת השיפוט" האמן Dave Ma וצוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, אשר יבחרו את המשתתפים היצירתיים ביותר.

כללי

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט ואתר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

תקופת הפעילות הפעילות תיערך החל מיום 27.6.17 ועד 27.6.17 (להלן: "תקופת הפעילות"). מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי ואופן השתתפות

ההשתתפות בתחרות הינה אישית. אין להשתתף בתחרות יותר מפעם אחת, ובאמצעות יותר מחשבון אימייל אחד. עורך התחרות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות על פי שיקול דעתו הבלעדי. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

ההשתתפות תתבצע באופן הבא: על המעוניין להשתתף בתחרות להיכנס לאתר התחרות, לקרוא ולהסכים לתנאי התקנון, למלא את פרטיו בטופס ולצרף לינק לשיר/טראק שהוא עצמו יצר ונמצא בבעלותו כמפורט בתקנון זה.

כל משתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב:

הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות על היצירה שהזין באתר התחרות;

לא להתחרות באופן הנוגד את מטרת התחרות;

לא להזין באתר התחרות טקסט ו/או יצירה שעלולים להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה, לרבות לא להזין טקסט ו/או יצירה שעלולים להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר, ומבלי לגרוע מהאמור, לא להזין טקסט ו/או יצירה אשר יכולים לפגוע בפרטיות של כל אדם ו/או גוף ו/או במידע סודי של אדם ו/או גוף ו/או כזו המכילה תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, מעליבים, אלימים, גזעניים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר;

כי עורך התחרות לא יישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא הטקסט ו/או היצירה ולרבות בקשר לזכויות שבו, ובמקרה שיתברר כי הטקסט ו/או היצירה מפרים חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בתקנון זה ו/או כי הטקסט ו/או היצירה מפרים כל זכות של צד שלישי ו/או כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף;

כי כל הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון, לרבות ומבלי לגרוע ניסיון לפרוץ את מערכת התחרות ו/או כל פעולה אחרת המפרה זכויות צד שלישי ו/או כל דין, ו/או העלאת הכרזה ו/או כל פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות התחרות תביא לפסילתו של המשתתף ו/או המשתתף הצעיר מהשתתפות בתחרות והכל לפי שיקול דעתו המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך התחרות.השתתפות בתחרות ו/או כניסה לאתר התחרות מהווה הצהרה כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.

לאחר הכניסה לתחרות ובמהלך כל תקופת התחרות עד לסיומה, רשאי משתתף לבקש מעורך התחרות להסיר את מועמדותו לקבלת הפרס ולבטל את השתתפותו, ועורך התחרות יפעל לבצע זאת בהקדם. למשתתף אשר ביטל השתתפותו לא תהא כל טענה כנגד, או זכות מאת, עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

לעורך התחרות יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות התחרות ו/או ערכי התחרות ו/או המותג בלנטיינ'ס; והכל כפי שיחליט עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי.

זאת ועוד, עורך התחרות רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את נגישותו של משתתף לאתר התחרות ו/או את השתתפותו בתחרות או בכל חלק בה, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה לתחרות, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהיה זכאית החברה על פי כל דין. מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת הנגישות לאתר התחרות או בהפסקת ההשתתפות בתחרות, כדי לגרוע מחובתו של המשתתף לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה ובהתאם להוראות כל דין.

השתתפות בתחרות באמצעות פרטים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או שאינם עומדים בתנאי תקנון זה ו/או שמכל סיבה אחרת פסולה, תפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, ולאדם שכניסתו לתחרות נפסלה או למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

עורך התחרות יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את התחרות באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים. ככל שיתבקשו על ידי עורך התחרות, מתחייבים המשתתפים והזוכים בתחרות לשתף פעולה עם מאמצים אלו, לרבות צילומים לאמצעי התקשורת והפרסום השונים, הענקת ראיונות, וכו'. במסגרת האמור לעיל, עשויים להתפרסם פרטי המשתתפים והזוכים לרבות תמונתם, שמם,תוצאותיהם ופרטים נוספים אודותיהם. היעדר שיתוף פעולה מצד כל משתתף או זוכה עלול לגרום, בין היתר, לפסילת המשתתף מהשתתפות בתחרות או פסילת הזוכה, לפי העניין והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקיים אירוע גמר בהשתתפות עד עשרה מן המתמודדים, אשר ישמיעו את יצירותיהם ומבין היצירות האמורות, תיבחר היצירה הזוכה על ידי צוות השופטים של התחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה על קיומו של אירוע כאמור תימסר למתמודדים לפחות 10 ימים מראש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתתף באתר התחרות ו/או בכל דרך אחרת שיקבע עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. מתמודדים שייבחרו לגמר ולא ישתתפו באירוע לא יהיו זכאים להתמודד בגמר ולזכות בפרס.

הליך בחירת הזוכה

במהלך תקופת התחרות ישמרו באופן אוטומטי הלינקים אותם שיתפו הגולשים ופרטיהם במערכת התחרות. בתום תקופת התחרות יבחר עורך התחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, את הזוכים (להלן: "הזוכים") שיצירותיהם נבחרו כמוצלחות ביותר ובהתאם להוראות תקנון זה.

לעורך התחרות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות התחרות וזהות הזוכים, על פי הרישום במערכת התחרות ובהתאם להוראות תקנון זה, והחלטת עורך התחרות בכל עניין הנוגע לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

אם נמצא כי זוכה אינו זכאי לפרס בהתאם לאמור בתקנון זה ו/או במקרה ולא ניתן היה למסור לזוכה את הפרס כאמור בתקנון זה ו/או במקרה בו הזוכה מנוע או אינו רשאי לעשות שימוש בפרס מכל סיבה שהיא, תועבר הזכאות לפרס למשתתף אחר, והכל בכפוף לרישום הפרטים במערכת התחרות, בהתאם להחלטת עורך התחרות ובכפוף להוראות תקנון זה. המועמד הנפסל לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי כלשהו מעורך התחרות ו/או מי מטעמו.

לאחר בחירת הזוכה על ידי עורך התחרות כאמור לעיל, יודיע עורך התחרות לכל אחד מהזוכים (כל אחד מהמשתתפים האמורים יכונה לעיל ולהלן: "הזוכה") על דבר זכייתו, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתתף באתר התחרות ו/או בכל דרך אחרת שיקבע עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. ההודעה תימסר לזוכים עד תאריך 5.8.2017

על הזוכה לאשר את קבלת ההודעה באופן שייקבע בהודעה תוך 48 שעות מיום קבלתה ו/או בכל דרך אחרת שיקבע עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. אי מסירת אישור כאמור תיחשב כויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכותו בפרס תתבטל ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך התחרות בגין ביטול הזכות כאמור.

מסירת הפרס

בכפוף לקביעתו של עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי, מסירת הפרס לידי הזוכה תוכל להתקיים במקום שהוא רשות הרבים, כגון: באולם ההצגות של עורך התחרות, או ליד המשרד הראשי שלו, או במקום אחר שעורך התחרות יקבע, וזאת במעמד פומבי וטקסי, בנוכחות נציגי עורך התחרות, אמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שעורך התחרות יקבע, ובלבד שעורך התחרות יודיע לזוכה, לא יאוחר מאשר 5 ימים לפני מועד מסירת הפרס, שעליו להופיע באותו מקום ומועד. כתנאי לקבלת ולמימוש הפרס על הזוכה לאמת את פרטיו באמצעות תעודת זהות לשביעות רצון עורך התחרות. לא הופיע הזוכה לקבלת הפרס באותו מקום ומועד שייקבע תוך הצגת תעודת זהות כאמור, תתבטל זכותו בפרס, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

הגעת הזוכה למקום מסירת הפרס ומימוש הפרס יהיו על חשבונו של הזוכה.

על הזוכה לחתום, כתנאי למסירתו של הפרס, על אישור קבלת הפרס ועל אשרור ההיתר לפרסום שמו, פרטיו, תמונותיו ויצירתו על ידי עורך התחרות במדיה ובערוצי התקשורת השונים וכל מידע סביר אחר שיבקש עורך התחרות, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, וכן על הצהרה כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה וכי היה ויתברר, לאחר הענקת הפרס, כי לא היה הזוכה זכאי לפרס, ישיב הזוכה לעורך התחרות את הפרס מיד עם דרישתו ויישא בכל אחריות הקשורה בכך. למען הסר ספק יובהר, כי לעורך התחרות שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום התחרות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה – יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכה כמפורט בתקנון זה בלבד. הזוכה פוטר בזאת את עורך התחרות ו/או כל מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרס ו/או תקינותו במישרין ובעקיפין. מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך התחרות אינו אחראי לאיכות ו/או טיב הפרס ו/או לאספקתו ו/או לתנאים ו/או למועדים בהם יסופק. הפרס, אספקתו ומועד אספקתו, טיבו ואיכותו, ותקינותו, הם באחריות הבלעדית של היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק של הפרס ו/או איזה מרכיביו, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ"ל, ולעורך התחרות לא תהיה אחריות לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות ו/או אי-התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו ו/או מועד אספקתו ו/או שייגרמו במימוש הפרס או כתוצרה ממנו. חובת עורך התחרות הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, וכן כל אגרה ו/או ביטוח, מכל סוג שהוא (לרבות אגרת רישוי, מס בולים וכו'), יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד, ותשלומם, ככל שנדרש, יהיה תנאי לצורך מימוש הזכייה וקבלת הפרס. עורך התחרות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך התחרות לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

הפרס, כולו או חלקו, הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה ו/או פדיון ו/או המרה בכסף ו/או המרה בזיכוי.

במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה ועורך התחרות יהא פטור בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.

על הזוכה לקחת חלק בשיחה של כ-20 דק' עם האמן על מנת להתאים את הפרס לאופי האמן.

הזוכה יהיה רשאי להשתמש בעטיפת הסינגל "הפרס" בשימוש דיגיטלי. במידה וירצה הזוכה להדפיס עותקים של היצירה, יהיה רשאי להדפיס עד ל-500 עותקים ללא עלות. לאחר מכן, עלות כל 2,000 עותקים נוספים תעלה 1,000 פאונד .

שונות

תקנון זה יעמוד לעיון באתר התחרות.

בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף: (1) למסור לעורך התחרות את פרטיו המלאים והנכונים ובמידה והינו אחד מהזוכים – להתראיין בעניין זכייתו בתחרות זו; ו-(2) לפרסום תוצאתו, תמונתו ו/או שמו ו/או פרטיו ו/או דבר זכייתו בפרס באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, והוא מוותר, ללא תמורה, ובאופן בלתי חוזר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור ו/או לשימוש צילומו ו/או בתמונתו ו/או בשמו ו/או בפרטיו לטובת עורך התחרות, במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך התחרות.

כל המועדים הרלוונטיים לתחרות זו יקבעו אך ורק על פי נתוני עורך התחרות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור, וכפופים לשינויים בהתאם לשיקול דעתו של עורך התחרות. מבלי לפגוע בכלליות האמור, תאריכי העלאת הכרזות כפי שנקלטו במאגרי הנתונים של עורך התחרות יהיו ראיה חלוטה למועדים המדויקים של קליטת הנתונים שהוזנו על ידי המשתתפים בהליך הכניסה לתחרות ו/או בתקופת התחרות.

עורך התחרות יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את הפרס המוצע בתחרות, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך התחרות כי התחרות אינה מתנהלת כשורה ו/או שנעשים מעשים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך התחרות, תעמוד לעורך התחרות הזכות לסיים את התחרות ללא כל דיחוי.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך התחרות לא יהא אחראי לאי מימוש הפרס ו/או לביטולה של התחרות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך התחרות, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ביטול התחרות או פסילת משתתף בהתאם לכל דין, או לפי החלטתה או פעולותיה של חברת Facebook.

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך התחרות לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע בתחרות זו.

כל המעוניין להשתתף בתחרות זו, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי-קליטת הטקסט שהזין או תוצאתו לצורך ההשתתפות בתחרות ו/או פסילת ההשתתפות, התוצאה או המשתתף.

עורך התחרות לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות באתר התחרות ו/או במערכות באמצעותן מתבצעת התחרות ו/או בדיקת המשתתפים בתחרות ו/או בדיקת המשתתפים המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר משחק ו/או קליטת תוצאה, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך התחרות ו/או מי מטעמו, ועורך התחרות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת תחרות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך התחרות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת התחרות ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים של חברת Facebook.

עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך התחרות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון תחרות זה ותחייב כל משתתף. למען הסר ספק, לאף משתתף בתחרות זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת התחרות או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בתחרות זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בתחרות זו ו/או זכייתו בפרס. עורך התחרות לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר התחרות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך התחרות וכל גוף אחר הקשור בתחרות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בתחרות זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך התחרות לא יישא באחריות בגין אי מימוש הפרס, כולו או חלקו, על ידי הזוכה.

ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור לתחרות זו, לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור לתוצאות התחרות ולזוכה, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך התחרות, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך התחרות.

בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך התחרות נמנע ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או עורך התחרות, וזו תמצא מוצדקת, מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור יוגבל לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט.

מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורך התחרות בכל עניין הנובע מתחרות זו, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

למען הסר ספק, התחרות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

טמפו משקאות בע"מ ואלנבי ניר אנד ניר בע"מ מאחלות למשתתפים בתחרות יצירה פורה ובהצלחה!!!

ט.ל.ח